فرایند پذیرش مقالات

مراحل پذیرش مقاله به شرح زیر می باشد:

1- ثبت مقاله در سامانه

2- بررسی مقاله در هیئت تحریریه و تعیین داور

3- در صورت قبولی در هیئت تحریریه و تعیین داور، به داوران ارسال می گردد.

4- ارسال نظر داوران به نویسنده. بایستی حداقل دو داور نظر اصلاحی یا قبول داشته باشند.

5- تصحیح مقاله توسط نویسنده بر اساس نظر داوران و ارسال مجدد به نشریه

6- ارسال مقاله اصلاحی به ویراستار علمی

7- ارسال فایل حاوی نظرات و کامنت های ویراستار علمی به نویسنده

8- تصحیح و ارسال نهایی فایل توسط نویسنده

9- در انتظار انتشار