اعضای هیات تحریریه

سردبیر :

حمید سوری استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی‐ درمانی شهید بهشتی (ره)

 

اعضای هیئت تحریریه :

- محمدرضا احدی دانشیار راه و ترابری پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه، مسکن و شهرسازی

- شهریار افندی زاده دانشیار مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

- علی خاکساری استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

- غلامرضا شیران استادیار حمل و نقل دانشگاه اصفهان

- محمود صفارزاده استاد مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

- ابومحمد عسگرخانی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران

- علی اکبر فرهنگی استاد مدیریت دانشگاه تهران

- جواد مرزبان راد دانشیار مهندسی مکانیک‐ طراحی کاربردی دانشگاه علم و صنعت