راهنمای نویسندگان

فرمت ارائه مقالات به فصلنامه علمی - ترویجی راهور ناجا

 

 

 

1-    عنوان مقاله در یک یا دو سطر تک فاصله (قلم بی نازنین16 پررنگ)

بدون ابهام و کلمات اضافی

توجه 1: نویسنده تلاش کند که اکثر کلمات کلیدی در عنوان نوشته شود.

 

توجه2 : قبل از ارسال مقالات به ترتیب نویسندگان مقالات توجه فرمایید پس از ارسال مقاله به هیچ وجه امکان اصلاح، تعویض وحذف اسامی وجود نخواهد داشت. درضمن مقاله ارسال نباید قبلا و همزمان در هیچ یک از فصل نامه ها و یا همایش های دیگر ارائه و یا چاپ شده باشد. اگر خلاف این امر ثابت شود، مدیر مسئول فصلنامه اجازه دارد فرآیند داوری و چاپ را متوقف کند و کلیه موارد حقوقی آن متوجه نویسندگان مقاله ( به ویژه نویسنده مسئول) خواهد بود.

 

نویسنده اول1، نویسنده دوم*،2، نویسنده سوم3(قلم بی نازنین پررنگ 11 ، وسط چین)

جایگاه علمی نویسندگان زیر نویس شود

1سمت ونام دانشگاه ،موسسه یا سازمان نویسنده اول.                        پست الکترونیکی:

2سمت ونام دانشگاه ،موسسه یا سازمان نویسنده دوم.                       پست الکترونیکی:

3 سمت و نام مؤسسه یا سازمان نویسنده سوم وسایرنویسندگان.......      پست الکترونیکی:

 

 

باکشیدن خط زیر نام و نام خانوادگی یا قراردادن ستاره بر روی  نام خانوادگی، نویسنده مسئول* مشخص شده وشماره تماس وی حتمادرج گردد.(11 بی نازنین  پررنگ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v     ساختار اصلی مقاله؛

 

توجه : عناوین اصلی مقاله به شکل زیر بدون شماره گذاری باشد :

 

چکیده (بی نازنین 12پررنگ)

در متن چکیده از ذکر مقدمات و کلیات خودداری شود و مستقیماً به مسئلة مورد مطالعه و اهداف آن، اساس کار،روش مورد استفاده و نتایج کار به طور مختصر اشاره شود. متن چکیده مقاله با قلم 12 بی نازنین ساده وتک فاصله با حاشیه 5/2 سانتیمتر از لبه طرفین کاغذ، با‌کناره‌های ردیف شده نوشته شود. فاصله خطوط از یکدیگر یک سانتیمتر خواهد بود.چکیده بایستی به تنهایی گویای مطالب مقاله باشد و از اشاره به مراجع در چکیده خودداری شود.چکیده بایستی حداکثر شامل 350 کلمه باشد.

 ----- 2 سطر فاصله (12 بی نازنین  ساده) -----

 

واژه‌های کلیدی:( بی نازنین12 پررنگ)حداقل 5 و حداکثر 7 واژه که با ویرگول (،) از هم جدا شده باشند (قلم بی نازنین 12 ساده).

 

مقدمه (بی نازنین 14 و از آغاز صفحه دوم):

 

 

 

کلیه مقالات ارسالی به فصلنامه باید طبق فرمت مشخص شده تهیه وارسال گردند.مقالاتی که طبق این فرمت ارائه نشده باشند قبل از ارجاع برای داوری حذف خواهند شد. این راهنما به نویسندگان مقالات فارسی کمک می‌کند تا مقالة خود را با طرح مورد قبول فصلنامه تهیه نمایند. توجه شود که صورت ظاهری این راهنما و نگارش آن منطبق بر دستورالعمل تهیة مقالات است.

برای تایپ مقاله به فارسی، فقط از نرم افزار (Word2007یا2003(استفاده شود. متن اصلی مقاله به صورت تک ستونی با قلم (فونت)نازنین 12ساده تهیه و عنوان همة بخش‌ها با قلم بی نازنین و اندازه14 پررنگ و عنوان زیربخش‌ها با قلم بی نازنین و اندازه 13 پررنگ تایپ شود. عنوان هر بخش یا زیربخش، با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ و شماره‌گذاری شود.

فاصله مطالب از راست، بالا و پایین 2.5 سانتیمتر و از چپ 2 سانتیمتر تنظیم شود.(بی نازنین 12 ساده).

  • ساختار مقدمه نویسی:

بیان مسئله یا مشکل با ارائه آمار و ارقام.

اهمیت و ضرورت مقاله

اهداف ( اصلی و فرعی )

سوال اصلی

توجه : مراحل فوق به صورت انشایی و بدون عنوان بندی نوشته شود.

 

پیشینه تحقیق؛ (بی نازنین 14پرنگ ).به روش زیر :

جمله مقدماتی و سپس :

1-     ابتدا اشاره به تحقیقات داخلی از نزدیک ترین تحقیق تا دورترین مانند:  باقری ( 1394).........

2-     سپس اشاره به تحقیقات خارجی از نزدیک ترین تحقیق تا دورترین مانند : شوارتز (2014)........  

3-      جمع بندی و گزارش نهایی پیشینه در یک جدول شامل مباحث زیر :

 

 

 

 

ردیف

نام نویسنده

عنوان مطلب

سال

نتایج و پیشنهاد ها به صورت خیلی خلاصه

 

مبانی نظری تحقیق؛(بی نازنین 14پرنگ)

تعریف مفاهیم؛(بی نازنین 14پرنگ)

نظریه های مرتبط؛(بی نازنین 14پرنگ):شامل نظریه ، مدل و الگوهایی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در تبیین موضوع دخیل هستند.

چارچوب نظری تحقیق

 

روش تحقیق( روش شناسی تحقیق – جامعه آماری و جامعه نمونه – تعریف عملیاتی متغیر های مستقل و وابسته – ابزار گرد آوری داده ها – نحوه ارزیابی اعتبار و پایایی ابزار – روش تجزیه و تحلیل).

 

یافته های تحقیق؛(بی نازنین 14پرنگ)

 

نتایج و پیشنهاد های تحقیق؛(بی نازنین 14پرنگ)

 

فهرست منابع

 

توجه:

الف)  (کلیه فهرست منابع باید دارای لینک اینتر نتی باشد.).

ب) ردیف فهرست منابع طبق حروف الفبا باشد.

ج) هر مرجع بایستی حداقل یک بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گیرد و یا به آن اشاره گردد. شیوه ارجاع در مقاله باید به سبک ‌APA ویا شیکاگو باشد و منبع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده ، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مانند: (رهنمایی،22:1387)مراجع فارسی را با قلم بی نازنین سادهpt. 11 و مراجع انگلیسی را با قلم Times New Roman pt. 10 نازک تایپ نمایید. اشاره به مراجع در داخل متن بایستی به صورت  ( نام مؤلف،سال و شماره صفحه) اشاره شود؛ سپس مراجع به ترتیب حروف الفبا و با شروع از مراجع زبان فارسی و سپس مراجع زبان انگلیسی، مرتّب شده ودرانتهای مقاله آورده شوند.

 

الف) کتاب‌: نام‌خانوادگی، نام نویسنده(نویسندهگان)یامترجم، (سال انتشار)؛ عنوان کتاب، محل انتشار، جلد. ناشر.

ب)مجله : نام خانوادگی،نام نویسنده (نویسنده گان) ، (سال انتشار)،عنوان مقاله ، نام مجله ، شماره مجله، ناشر مربوطه

ب) مقالات: نام‌خانوادگی، نام(نویسندگان)، (سال انتشار)؛ «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره‌، شمارة نشریه، مکان نشر: صفحاتی که مقاله به خود اختصاص داده است.

ج) اینترنت : نام خانوادگی ، نام نویسنده (نویسندهگان)، (سال انتشار یا دسترسی)،عنوان اثر،شناسه(آدرس)،سایت

د) پایان‌نامه‌ها: نام‌خانوادگی، نام (سال تحصیلی که رساله دفاع شده است)؛ عنوان کامل رساله‌، نام استاد راهنما و مشاوران، شهر محل استقرار دانشکده یا دانشگاه: نام دانشگاه،

1-توسلی، محمود، (بی تا)، (1385)، «قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری» دانشگاه تهران

2-تیلور، کلایر و همکاران، (1384)، روش تحقیق میدانی، محسن نیازی و عباس زارعی

3-جزوات معماری اسلامی، دانشگاه آزاد مشهد 1384

4- چلبی، مسعود، (1375)، «جامعه شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی»،چاپ چهارم1386، نشرنی: تهران

 

 

 
   

 

نحوه ارسال اصل مقالات به فصلنامه:

مقالات تنها ااز طریق سامانه نشریات ناجا ارسال گردد. لطفا از ارسال اصل وچکیده مقالات خود به آدرس پست الکترونیک مقاله خودداری نمایید.بدیهی است که مدیریت فصلنامه هیچ مسئولیتی را در قبال مقالات ارسالی خارج از سامانه نمی پذیرد.

 

تعداد صفحات مقاله

مقالات ارائه شده به فصلنامه  نباید کمتر 15 صفحه و بیشتر از 25 صفحه باشد.

 

فرمول ها و روابط

متن فرمول‌ها باید با استفاده از Equation ایجاد شده و به صورت چپ چین در یک یا چند سطر درج شوند. همة فرمول‌ها به ترتیب از 1 شماره‌گذاری شوند. شمارة هر فرمول در داخل پرانتز و در سمت راست سطر فرمول قرار گیرد.

 

نمودارها و جداول

جدول‌ها و شکل‌ها از جمله منحنی‌ها باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد، که به صورت وسط چین، در بالای آن با قلم نارنین پررنگ و اندازه11 تایپ و عنوان شکل در زیر شکل و با قلم بی نازنین اندازه 11 پررنگ نوشته شوند و به ترتیب از 1 شماره گذاری شوند. تمام شماره‌های شکل‌ها و جدول‌هادر پرانتز نوشته شوند و اندازه متن داخل جداول و اشکال حداقل Times New Roman 8 و یا10 بی نازنین باشد.بهتر است جدول‌ها، شکل‌ها و منحنی‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آنها ارجاع می‌شود، قرار گیرند. همة‌اعداد در جدول‌ها باید به صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند. هر جدول، شکل و منحنی، با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار داده شود. دقت شود تمام شکل‌ها باید خوانا بوده و به‌صورت In line with text در متن آورده شود. در جداول از خطوط عمودی استفاده نشود.

 

جدول (1) جدول نمونه

 

فصل

                   عنوان

گزارش

تعداد ماه­ها

1

                    مقدمه

20

2

2

               روش تحقیق

40

3

3

             تحلیل اطلاعات

40

3

 

نمودارها و جداول به آسانی قابل خواندن باشند. تمامی نمودارها وجداول باید با رزولیشن مناسب بوده و به راحتی قابل خواندن باشند.

 

 

شکل(2) نمونه یک نمودار

 

نکات مهم

1- مسئولیت علمی ومحتوای مقالات برعهده نویسندگان مقالات خواهد بود.

2- مقالات ارسالی برگشت داده نمی‌شود.

4- کمیته علمی فصلنامه در خصوص ویرایش وچاپ مطالب مقالات آزاد می باشد.

5- نتیجة داوری مقالات در اولین فرصت به ایمیل نویسنده مسئول مقاله اعلام می‌شود. مقاله‌ای که مورد پذیرش قطعی یا مشروط قرار می‌گیرد، باید با توجه به تصحیحات احتمالی مورد نظر داوران، بازنگری و تهیه شود. مقاله ارسال شده نبایددر هیچ یک ازهمایش های (داخلی یا خارجی) و فصلنامه ها ارائه و یا چاپ شده باشد، و همزمان نیزبرای همایش دیگری ارسال نشده باشد. درغیر این صورت ضمن حذف مقاله مذکور کلیه مسئولیت های حقوقی امر متوجه نویسندگان مقاله خواهد بود.

6-. فایل مقاله باید به گونه‌ای باشد که در صورت نیاز بتوان به راحتی و بدون کار اضافه‌ای آن را باز کرد، پرینت گرفت یا به چاپخانه تحویل داد. مقالات می‌بایست فاقد شماره‌گذاری صفحات باشند.(از ارسال فایلPdf مقاله اجتناب نمایید.