درباره نشریه


فصلنامه راهور نشریه علمی پلیس راهور ناجا است که از سال 1387 فعالیت خود را آغاز کرد. این نشریه ابتدا با درجه علمی تخصصی کار خود را شروع کرد که پس از مدتی موفق به  دریافت درجه علمی-ترویجی از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.
 هدف از انتشار فصلنامه، تبیین چشم‌انداز و افق‌های مدیریت ترافیک و حمل و نقل در حوزه جامعه شناسی ترافیک، رسانه و ترافیک، اقتصاد، ایمنی، قوانین و مقررات ترافیکی، مهندسی و خدمات ترافیکی، عوامل اجتماعی و فرهنگی ترفیک و مدیریت حمل و نقل و ترافیک است.