دوره و شماره: دوره 1397، شماره 44، زمستان 1397 (شماره 44 زمستان 97) 
4. آسیب شناسی انضباط ترافیکی در فرودگاه امام خمینی (ره )

صفحه 79-92

سید محمد سادات حسینی؛ علیرضا اسماعیلی؛ احمد قائد رحمتی