دوره و شماره: دوره 1396، شماره 40، زمستان 1396 
3. سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا

صفحه 47-73

محمدرضا بهبودی؛ عباس رحیمی نسب؛ مجید نامداری