دوره و شماره: دوره 1395، شماره 36، زمستان 1395 
1. پیش بینی تعداد تلفات در تصادفات درون شهری و برون شهری استان تهران

صفحه 9-26

محمدرضا امیدی؛ نبی امیدی؛ هادی مفتاحی؛ میثم جعفری اسکندری