دوره و شماره: دوره 1391، شماره 20، زمستان 1391 
3. طراحی الگوی تعام ل و ارتباطات بین سازما نها در مدیریت امداد و نجات جاد های

صفحه 55-72

مرتضی اسد امرجی؛ امیر رسولی؛ نغمه رسولی؛ احمد رضا سلیمان میگونی


6. مقایسه میزان هدر رفت تولید ناخالص ملی در تصادفات جاد های

صفحه 109-129

مجتبی کاظمی؛ میرزا علی خوشبخت؛ سید رامتین باقری؛ عزیز حسین نزاد