دوره و شماره: دوره 1392، شماره 24، زمستان 1392 
4. تجزیه و تحلیل عملکرد، ظرفیت و ایمنی در میدان

صفحه 45-75

مجتبی کاظمی؛ عزیز حسین نژاد؛ باقر حیدر پور؛ بهمن پنجعلی


7. مسئولیت مدنی پلیس در تصادفات رانندگی

صفحه 107-129

علی اکبر گرجی؛ وحید ملکی؛ عفت السادات سعادتمندی