آموزش آیین‌نامۀ راهنمایی و رانندگی مبتنی بر آموزش الکترونیکی و نقش آن بر مهارت‌های شناختی هنرآموزان رانندگی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش آموزش الکترونیکی آیین‌نامۀ راهنمایی و رانندگی بر سطوح شناختی یادگیری و رضایت‌مندی هنرآموزان متقاضی اخذ گواهینامۀ رانندگی پایه سوم صورت گرفته است. روش پژوهش، آزمایشی از نوع پس‌آزمون با گروه آزمایش و کنترل می‌باشد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ هنرآموزان متقاضی اخذ گواهینامۀ پایه سوم رانندگیِ شهرستان هرسین در سال 1394 با حجم 475 نفر بود. نمونۀ آماری با حجم 34 نفر از این جامعه، با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد. سپس اعضای نمونه به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل و هریک به حجم 17 نفر تقسیم شدند. ابزار پژوهش، نرم‌افزار آموزش الکترونیکی آیین‌نامۀ رانندگی بود که توسط پژوهشگر ساخته‌شده و در اختیار آموزشگر قرار گرفت. سپس داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از آمار توصیفی که به توصیف ویژگی‌های گروه نمونه در قالب شاخص پراکندگی و گرایش مرکزی مانند میانگین، میانه، جدول فراوانی، نمودارها و غیره می‌پردازد، موردتجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. با توجه به نوع پژوهش در آمار استنباطی، از آزمون t مستقل استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از آموزش الکترونیکی، تأثیر مثبتی بر یادگیری هنرآموزان در سطح دانش ندارد، ولی بر سطوح یادگیری درک و فهم، کاربرد، تجزیه‌وتحلیل و همچنین بر میزان رضایت‌مندی هنرآموزان از دورۀ آموزشی، تأثیر مثبتی دارد

کلیدواژه‌ها


-          باقری قمی، زهرا. (1390). تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه اول تا پنجم ابتدایی بر اساس حیطه یادگیری بلوم (شناختی)، کرتول (عاطفی) و هارو (حرکتی، مهارتی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
-          بخشی، بهاره؛ خرسند، مریم؛ حسینی دانا، حمیدرضا و دادجوی توکلی، سپر. (1393). بررسی پیامدهای تکنولوژی نوین ارتباطی و فرایند یادگیری. مجله مطالعات رسانه‌ای، سال نهم، (25)، 139-127.
-          بلوم، بی اس؛ انگهارت، ام دی؛ فرست، ای جی. (1956). طبقه‌بندی هدف‌های پرورشی، کتاب اول حوزه شناختی (ترجمۀ علی‌اکبر سیف و خدیجه علی‌آبادی، 1368)، تهران: انتشارات رشد.
-          پاک‌گوهر، علیرضا؛ خلیلی، محدثه؛ صفارزاده، محمود. (1388). بررسینقشعاملانسانیدربروزوشدتتصادفاتجاده‌ایبر اساسمدل‌هایرگرسیون.
-          رضایی، محمدرضا؛ کمایی‌زاده، یعقوب. (زمستان 1391). ارزیابی میزان رضایت‌مندی ساکنان از مجتمع‌های مسکن مهر. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری، (5).
-          رفیعی، حسن‌رضا. (1390). مروری بر مسئولیت‌ها و وظایف سازمان‌های دخیل در آموزش فرهنگ نظم و ایمنی ترافیکی کشور. نشریه مطالعات مدیریت ترافیک، 6 (20).
-          عنابستانی، علی‌اکبر؛ عباسی، مصطفی. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی افراد از عملکرد آموزشگاه‌های رانندگی در کلان‌شهر شیراز. مجلهپژوهشوبرنامه‌ریزیشهری، سال سوم، (10).
-                    مشفق آرانی، بهمن؛ امیر تیموری، محمدحسن. (1391). تولید و کاربرد مواد آموزشی. مجله آموزش فنی و حرفه‌ای، (16)، 6-10.
-          معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. (1390). آموزش جامع قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی. نشر حدیث کوثر.
-          منصور خاکی، علی و جعفری حقیقت‌پور، پگاه. (1391). ارزیابی نقش کلیدی فرهنگ و آموزش مجازی ترافیک در درک علایم ترافیکی جهت کاهش تصادفات بر اساس سناریوهای مختلف.
-                    Arshadi Nejad, M. (1992). A comparison and Evaluation of Effectiveness of computer simulated Laboratory instruction versus traditional laboratory instruction in solid state electronics circuity, Dissertation Abstracts international, Vol. 53, No. 12, 1992, pp.41-91.
-                    Barrow, L. Markman, L. & Rouse, C. E. (2009). Ttechnology edge: The educational benefits of computer-aided instruction. American Economic Journal, economic Policy, 1, 52-74.
-                    Borgan, Pat. (2000). Using the Web for Interactive Teaching and Learning: The Imperative for the New Millennium, USA: Macromedia Publishing.
-                    Burgin, M. (1999 November). Technology in Education. 29th ASEE/IEEE Frontiers in education conference, 10-13.
-                    Conald fisher, S. (2015). Twelve reasons to use multimedia projects in the classroom. Retrieved from http://www.ezedia.com/education/classroom/ library/ Twelve_Reasons.html.
-                    Knodler, Michael & Fisher Donald, L. (2015). Evaluation of the effectiveness of a multi-skill program for trainingyounger drivers on higher cognitive skills. University of Massachusetts Amherst, USA
-                    Older, Avril., DeVoogd, Glenn L. & Bohlin, Roy M. (2004). Something Old, Something New…: Is Pedagogy Affected by ICT? from the Book: ICT, Pedagogy and the Curriculum, PP. 63 83, USA: RoutledgeFalmer.
-                    zimans, C. and Gerber, M. (2002). Effectiveness of computerized drill and practice games in teaching basic math facts. Exceptionality, 1(3),.165-149.