بررسی تأثیر استفاده از سیستم‌های کنترل سرعت متوسط بر میزان تخلفات و تصادفات(مطالعۀ موردی: محور آزادراه قم – تهران، سال 1395)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 مربی پایۀ 10 دانشگاه علوم انتظامی امین

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

با توجه به تأثیر سرعت بر شدت و تعداد تصادفات رانندگی، کنترل سرعت اهمیت زیادی دارد. استفاده از سیستم‌های کنترل سرعت از مدت‌ها پیش در کشور رواج داشته است. سیستم‌های کنترل سرعت در دو نوع کنترل سرعت لحظه­ای و متوسط مورداستفاده قرار می­گیرند. در این پژوهش، تأثیر استفاده از تجهیزات ثبت سرعت متوسط وسایل نقلیه در کاهش تخلفات و سوانح رانندگی بررسی شده است؛ به‌عنوان مطالعۀ موردی، تأثیر به‌کارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه بر میزان تخلفات و تصادفات در محور آزادراه قم تهران در نظر گرفته شده است. در این راستا، کروکی تصادفات یک سال قبل و یک سال بعد از نصب این سیستم در محور موردبررسی از پاسگاه پلیس راه مربوطه اخذ و تحلیل شده است. همچنین آمار تخلفات سرعت کاربرانی که از سرعت مجاز تخطی کرده‌اند، یک سال قبل و یک سال بعد محاسبه گردیده است. در هماهنگی با مطالعاتی که نشان می‌دهد احتمال جرح و فوت به ‌سرعت خودرو و شدت برخورد بستگی دارد، در این پژوهش نیز نشان داده شده است که استفاده از سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه باعث کاهش شدت تصادفات و در نتیجه کاهش تعداد متوفیان و مجروحان سوانح می‌گردد و به همین جهت، اعمال قوانین سرعت از طریق دوربین ثبت سرعت متوسط در بقیۀ محورها و جاده‌ها نیز توصیه شده است. بررسی تخلفات رانندگان نیز نشان داد که با نصب دوربین، تعداد تخلفات نیز به‌تدریج کاهش یافته است؛ اما بررسی علت تامۀ تصادفات قبل و بعد از نصب دوربین‌ها، تغییر معنی‌داری را نشان نمی­دهد. 

کلیدواژه‌ها


-           اسحقی، محمدعلی. (1392). بررسی تأثیر  به‌کارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه بر میزان تصادفات (مطالعۀ موردی: محور شیراز مرودشت). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی.
-           اسکندری، امیر. (۱۳۹۳). ارزیابی عملکرد دوربین‌های کنترل سرعت ثابت و سیار در کاهش تخلفات رانندگی (مطالعۀ موردی: محور اصفهان – شیراز). دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط‌زیست شهری، همدان، دبیرخانه دائمی همایش، دانشکده شهید مفتح.
-           جبارزاده ممقانی، مسعود. (۱۳۹۰). چگونگی تأثیر دوربین‌های کنترل سرعت در کاهش تخلفات ترافیکی و تصادفات رانندگی بزرگراه‌های تهران. اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی، کرمان، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان.
-                     حاج هاشمی، الهه. (۱۳۹۳). بررسی نقش بازدارندگی دوربین‌های کنترل سرعت در تصادفات جاده‌ای (به‌کارگیری روش PSM با استفاده از نرم‌افزار STATA). نخستین همایش سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند جاده‌ای، تهران، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای.
-                     سازمان بهداشت جهانی. (2010). http://www.who.int . 
-                     سامانه اجرائیات. (1394 و 1395). پلیس راه آزادراه قم تهران.
-                     سامانه تصادفات پلیس و کروکی تصادف‌ها (1394 و 1395). پلیس راه آزادراه قم تهران.
-                     سایت سازمان پزشکی قانونی کشور. (1394 و 1395).  http://www.lmo.ir.
-           سوری، حمید. (1388). مدیریت سرعت (ترجمۀ آرزو ابن احمدی، اصغر اشرفی حافظ، حمیدرضا حاتم آبادی، مشیانه حدادی، حمید سوری، الهه عینی و رضا وفایی). مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها دانشگاه شهید بهشتی.